×

นิด้าโพลเผย คนไทยเกินครึ่งไม่เชื่อแก้กฎหมายกลาโหมสกัดรัฐประหารได้ และปี 2557 จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

โดย THE STANDARD TEAM
28.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (28 เมษายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘หยุดรัฐประหาร!’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมกับการรัฐประหารในประเทศไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97

 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมจะช่วยป้องกันการรัฐประหาร พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 51.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ, ร้อยละ 12.52 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ, ร้อยละ 6.72 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 3.20 ระบุว่า เฉยๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

 

เมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในปี 2557 จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทย พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 61.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ, ร้อยละ 8.24 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ, ร้อยละ 6.11 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 3.44 ระบุว่า เฉยๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ, ร้อยละ 18.63 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง, ร้อยละ 17.86 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ, ร้อยละ 33.35 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ร้อยละ 13.82 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.79 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่างร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

 

ตัวอย่างร้อยละ 12.37 อายุ 18-25 ปี, ร้อยละ 17.94 อายุ 26-35 ปี, ร้อยละ 18.24 อายุ 36-45 ปี, ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.81 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.88 นับถือศาสนาพุทธ, ร้อยละ 2.90 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.22 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ

 

ตัวอย่างร้อยละ 36.72 สถานภาพโสด, ร้อยละ 60.46 สมรส และร้อยละ 2.82 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่างร้อยละ 20.84 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า, ร้อยละ 34.66 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, ร้อยละ 9.31 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า, ร้อยละ 30.15 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.04 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

ตัวอย่างร้อยละ 9.31 ประกอบอาชีพข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ, ร้อยละ 16.95 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน, ร้อยละ 21.68 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ / อาชีพอิสระ, ร้อยละ 10.23 ประกอบอาชีพเกษตรกร / ประมง, ร้อยละ 16.02 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป / ผู้ใช้แรงงาน, ร้อยละ 20.31 เป็นพ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ / ว่างงาน และร้อยละ 5.50 เป็นนักเรียน / นักศึกษา

 

ตัวอย่างร้อยละ 21.45 ไม่มีรายได้, ร้อยละ 18.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท, ร้อยละ 29.16 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, ร้อยละ 12.90 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท, ร้อยละ 5.88 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 6.64 ไม่ระบุรายได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising