×

สุทินเสนอสภากลาโหมให้เห็นชอบกฎหมายคัดกรองนายพล-สกัดรัฐประหาร พร้อมยกเลิกศาลจังหวัดทหาร

โดย THE STANDARD TEAM
20.04.2024
  • LOADING...
สุทิน คลังแสง

วันนี้ (20 เมษายน) จำนงค์ ไชยมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภากลาโหม วันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมี สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสภากลาโหม ได้เสนอให้สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจดังนี้ 

 

  1. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมมีการแก้ไขมาตรา 25 และมาตราอื่นๆ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล โดยให้กระทรวงกลาโหมกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งนายพลในแต่ละระดับไว้ 3 ประการ คือ

 

    1. ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

 

    1. ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือประกอบธุรกิจหรือกิจการ

 

    1. ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ


นอกจากนี้ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้พักราชการทันทีเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการทหารผู้ใดที่ใช้กำลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสมาชิกสภากลาโหมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5 คน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 คน และยังมีการแก้ไขอีกหลายมาตรา

 

  1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ พระธรรมนูญศาลทหาร โดยมีการยกเลิกศาลจังหวัดทหาร และให้ผู้เสียหายมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้ทั้งในเวลาปกติและเวลาไม่ปกติ และมีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุดในเวลาไม่ปกติ เว้นแต่อยู่ในสถานการณ์การรบหรือสงคราม ซึ่งเดิมในภาวะที่ไม่ปกติไม่สามารถอุทธรณ์ได้

 

จำนงค์กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะปัจจุบัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising