×

สวนดุสิตโพล เผย ‘ดัชนีการเมือง’ เดือน ก.ย. ภาพรวมแย่ลง ประชาชนให้คะแนน 4.12 เต็ม 10

29.09.2019
 • LOADING...
สวนดุสิตโพล

วันที่ 29 กันยายน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทยดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ยภาพรวมของการเมืองไทยออกมา

 

ซึ่งในเดือนกันยายนนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 2 นับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ซึ่งได้มีการให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนสิงหาคมไปแล้ว จึงให้ประชาชนเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนนี้ว่า ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดือนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,456 คน (จำแนกเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 598 คน 24.35% ภาคกลาง 502 คน 20.44% ภาคเหนือ 361 คน 14.70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.10% และภาคใต้ 354 คน 14.41%) ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2562 สรุปผลได้ดังนี้

 

1. จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ ‘ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562’ โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.12 คะแนน

 

2. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้ 

 

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม 4.88/เดือนกันยายน 4.32
 • ภาคกลาง เดือนสิงหาคม 4.68/เดือนกันยายน 4.18
 • ภาคเหนือ เดือนสิงหาคม 3.81/เดือนกันยายน 4.16
 • กรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 4.55/เดือนกันยายน 4.04
 • ภาคใต้ เดือนสิงหาคม 4.10/เดือนกันยายน 3.72

 

ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 เดือนสิงหาคม 4.51/เดือนกันยายน 4.12

 

3. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด ดังนี้

 

 • การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.75 คะแนน
 • ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ 5.06 คะแนน
 • จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.81 คะแนน
 • ความสามัคคีของคนในชาติ 4.81 คะแนน
 • การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.51 คะแนน
 • การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.44 คะแนน
 • ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย 4.44 คะแนน
 • ฯลฯ

 

4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ  

 

 • อันดับ 1 ควรห่วงใยประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น น้ำท่วม การเกษตร เป็นต้น 32.97% 
 • อันดับ 2 เน้นความสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา 21.55% 
 • อันดับ 3 ควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด แก้ให้ตรงจุด 19.15% 
 • อันดับ 4 บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 18.05% 
 • อันดับ 5 มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเต็มกำลังเต็มความสามารถ 16.76%

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories