×

เตรียมซื้อ SSF! ก.ล.ต. อนุมัติ 17 กองทุนรวม เพื่อการออมลดหย่อนภาษีได้

04.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 มีนาคม) รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลัง ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการจัดตั้ง SSF เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง ก.ล.ต. เปิดให้มีการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) แบบอัตโนมัติ (Auto-Approval) สำหรับ SSF ที่ไม่ได้มีลักษณะซับซ้อน ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ก.ล.ต. ได้อนุมัติ SSF ไปแล้ว 17 กองทุน

 

ทั้งนี้ หลังจากที่กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ SSF และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามลำดับแล้ว ในส่วนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะเตรียมจัดทำประกาศเกี่ยวกับระบบในการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในลำดับถัดไป เพื่อให้ บลจ. มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

สำหรับผู้ลงทุนสามารถลงทุนใน SSF โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันบำนาญ และกองทุนเกษียณอื่นๆ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising