×

หุ้น ‘สุพรีม ดิสทิบิวชั่น’ เข้าเทรด SET วันแรก บวกกว่า 30% จากราคา IPO

02.05.2024
  • LOADING...
SPREME

หุ้น บมจ. สุพรีม ดิสทิบิวชั่น หรือ SPREME เข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (2 พฤษภาคม) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อ-ขายที่ 3.42 บาท บวก 0.82 บาท หรือ 31.54% จากราคา IPO ที่ 2.60 บาท 

 

โดยระหว่างการซื้อ-ขาย ภาคเช้า ราคาหุ้น SPREME บวกขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ระดับ 3.48 บาท บวก 0.88 บาท หรือ 33.85% ส่วนราคาต่ำสุดลงไปแตะระดับที่ 2.68 บาท ลดลง 0.08 บาท ติดลบ 3.08% จากราคา IPO   

 

SPREME ซื้อ-ขายในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยมูลค่าระดมทุน 468 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,924 ล้านบาท 

 

บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น SPREME ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอย่างครบวงจร (System Integrator) และให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ 

 

โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญและเป็นตัวแทนหลักในการจำหน่ายซอฟต์แวร์ทางการศึกษาจาก Microsoft ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับสากล ทำให้บริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) มูลค่าประมาณ 442 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

 

SPREME มีทุนชำระแล้ว 370 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท จำนวนรวม 200 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมของ PSN Capital Limited (บริษัทในกลุ่มครอบครัวขันธโมลีกุล) 20 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนสถาบัน 160 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 30 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 10 ล้านหุ้น 

 

โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO 

 

ด้าน ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น เปิดเผยว่า แผนการใช้เงินจากการระดมทุน IPO บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการขนาดใหญ่ ลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

ทั้งนี้ SPREME มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

 

SPREME มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 

 

  1. กลุ่มครอบครัวขันธโมลีกุล (บุคคลและนิติบุคคล) ถือหุ้น 67.57% 
  2. กลุ่มพี่น้องนายภานุวัฒน์และนางสาวศุภรณ์ ถือหุ้น 6.15% 
  3. สรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ถือหุ้น 0.61% 

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของบริษัทเทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) เท่ากับ 12.29 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.21 บาท

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising