×

SPALI จะใช้สิทธิอุทธรณ์หลังศาลปกครองสั่งถอน EIA โครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง

01.06.2023
  • LOADING...
ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง

บมจ.ศุภาลัย หรือ SPALI ชี้แจงกรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง พร้อมระงับการขายโครงการชั่วคราวตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด

 

โดยจดหมายชี้แจงระบุว่า ตามที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพัฒนาโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง โดยก่อนที่บริษัทจะทำการประชาสัมพันธ์ขายโครงการนั้น บริษัทได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการครบถ้วนทุกประการ 

 

โดยทางบริษัทได้ยื่นหนังสือขออนุญาตตั้งแต่ปี 2559 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้พิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้มีความเห็นให้บริษัทดำเนินการแก้ไขประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาโดยตลอด ตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้มีการแก้ไขรูปแบบอาคารและปรับระดับความสูงตามที่ชุมชนโดยรอบโครงการมีความคิดเห็น จนเป็นที่มาของการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยศาลเห็นว่าการที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากพื้นที่ข้างเคียงในเรื่องแสงแดดและลมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ElA) ดังกล่าว จึงเป็นการที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายงานผลกระทบด้านแสงแดดและลมเป็นครั้งแรกนับแต่มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

 

ในขณะนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด และเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บริษัทสามารถกลับมาก่อสร้างโครงการได้ บริษัทจะเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง โดยเร็วที่สุด

 

โดยในส่วนของลูกค้า บริษัทได้เริ่มจัดส่งหนังสือถึงลูกค้าโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง ทุกราย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อแจ้งแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโครงการดังกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising