×

ตลาดให้ EE แจงงบไตรมาส 2 ปีนี้ หลังบันทึกผลขาดทุนจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกัญชง ฉุดครึ่งปีแรกขาดทุนสุทธิ 164 ล้านบาท ขีดเส้น 25 ต.ค. นี้

11.10.2023
  • LOADING...
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุน รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าในธุรกิจค้าและผลิตกัญชงรวมมูลค่า 94 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียวของ EE ในขณะที่คู่สัญญาไม่ต่อสัญญาการปลูกกัญชง 

 

นอกจากนี้ยังมีผลการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (Unrealized Loss) อีก 66 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 160 ล้านบาท ทำให้งวด 6 เดือน ปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิราว 164 ล้านบาท กระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EE ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน EE รวมทั้งติดตามคำชี้แจงของบริษัท 

 

ทั้งนี้ EE เป็น Holding Company ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชง โดยงวด 6 เดือน ปี 2566 มีรายได้รวม 1.74 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 163.82 ล้านบาท 

 

สรุปข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ดังนี้

 

  1. ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (CBDB) (เกิดขึ้นภายหลังเข้าลงทุน 1 ปี 1 เดือน) รวมทั้งคู่สัญญาไม่ต่อสัญญาการปลูกกัญชงมูลค่า 88 ล้านบาท

 

  1. ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้ากัญชงมูลค่า 6 ล้านบาท 

 

ในข้อ 1 และ 2 ข้อมูลในงบการเงินระบุว่า ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ผู้สอบบัญชีเริ่มมีข้อสังเกตกรณี EE ต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนใน CBDB

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเคยให้ความเห็นว่า ราคาซื้อหุ้น CBDB จำนวน 620 ล้านบาทนั้นไม่เหมาะสม เนื่องจากสูงกว่าราคาประเมิน 22-86% ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการลงทุน ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าราคาเสนอซื้อเหมาะสม คาดว่าจะสร้างรายได้และกำไรสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ซื้อมา ดังนั้นการลงทุนใน CBDB สมเหตุสมผลและคุ้มค่ากับเงินลงทุน 

 

อีกทั้งคู่สัญญาไม่ต่อสัญญาการปลูกกัญชงกับ CBDB และบริษัทย่อยอีกแห่งที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ปรากฏการบันทึกด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว 

 

  1. ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (Unrealized Loss) มูลค่า 66 ล้านบาท 

 

ข้อมูลในงบการเงินระบุว่า มูลค่าเงินลงทุนก่อนหัก Unrealized Loss อยู่ที่ 207 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดมียอดเงินลงทุนเพิ่มสุทธิ 45 ล้านบาท 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EE ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดรายการ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลัก ผลการดำเนินงานของบริษัท ความเพียงพอของการบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้นว่าได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising