×

ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางกองทุนรวมเข้าลงทุนภายใต้ บลจ.เดียวกันเพิ่มเป็น 3 ชั้น รับเฮียริ่งถึง 18 พ.ย. นี้

19.10.2021
  • LOADING...
กองทุนรวม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกัน โดยเปิดให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันได้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้น เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามแนวทาง Regulatory Guillotine และผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

 

ก.ล.ต. มีแนวคิดทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ.เดียวกัน เนื่องจากธุรกิจจัดการลงทุนมีการพัฒนารูปแบบกองทุนรวมและการบริหารจัดการให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ของกองทุนรวมผ่านการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)

 

ก.ล.ต. จึงนำเสนอหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้กองทุนรวมสามารถลงทุนภายใต้ บลจ.เดียวกัน รวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้น ตัวอย่างเช่น กองทุนรวม ก. ลงทุนในกองทุนรวม ข. และกองทุนรวม ข. ลงทุนในกองทุนรวม ค. เป็นต้น ซึ่งเดิมกำหนดให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันได้ 2 ชั้น ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่สามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันรวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้นได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนรวม และเอื้อให้เกิดการพัฒนารูปแบบหรือกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลาย

 

ภายใต้หลักการที่เสนอให้มีการปรับปรุงดังกล่าว กองทุนรวมจะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน ห้ามใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนรวมที่ถูกลงทุน และเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน โดย ก.ล.ต. ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ซึ่งได้เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าวตามที่เสนอ

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising