×

ก.ล.ต. จ่อปรับเกณฑ์กำกับดูแล ICO Portal หวังขจัดความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เปิดเฮียริ่งถึง 23 กรกฎาคมนี้

23.06.2022
 • LOADING...
ICO Portal

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแล ICO Portal เพื่อยกมาตรฐานให้เทียบเคียงการกำกับดูแล FA โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ให้บริการระบบ เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคมนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแล ICO Portal มีความชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor: FA) ในกรณีของหลักทรัพย์ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

 

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO Portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแล ICO Portal มีความชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับกรณีของ FA โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของ ICO Portal ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง (Outsource) ได้ แตกต่างจากกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลอื่นๆ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO Portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

 1. กำหนดห้าม ICO Portal รับทำหน้าที่เป็น ICO Portal ให้กับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลกรณีที่มี COI เช่น
  • มีการถือหุ้นระหว่างกัน
  • มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่ทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือพนักงานซึ่งรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบัติงานในการกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
  • มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียระหว่างกันในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ เป็นต้น

 

 1. ให้ ICO Portal สามารถมอบหมายงานให้ Outsource ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ผู้ลงทุนและงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดย ICO Portal ต้องมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการในการ Outsource ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติและดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ (Empty Box)

 

โดยห้าม ICO Portal มอบหมายงานหลักของการให้บริการ ICO Portal (Core Function) และต้องแจ้งรายละเอียดและรายงานสรุปการ Outsource ให้ ก.ล.ต. ทราบด้วย เป็นต้น

 

 1. ปรับปรุงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ การติดตามดูแลการดำเนินงานของ ICO Portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ ICO Portal ต้องแจ้ง ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการทำหน้าที่ และการปรับปรุงข้อกำหนดตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนให้ชัดเจนและครอบคลุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising