×

ก.ล.ต. ร่วมหารือ DSI เตรียมเพิ่มลักษณะความผิด ‘สินทรัพย์ดิจิทัล-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า’

10.11.2021
  • LOADING...
E-Enforcement

สำนักงาน ก.ล.ต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยกระดับการทำงานร่วมกันเชิงรุก เตรียมเพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีท้าย พ.ร.บ. ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

 

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมประชุมกับ DSI เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการทำงานร่วมกันในเชิงรุก ทั้งด้านกระบวนการสืบสวนและตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำผิดในตลาดทุน อันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน รวมทั้งจะมีการพิจารณากำหนดความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. ออกตามความในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

 

ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการหารือกันถึงประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง ก.ล.ต. มีนโยบายในการนำเครื่องมือ E-Enforcement เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับตลาดทุน และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการตั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันวางแผนและพัฒนาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้แนวทางในการทำงานร่วมกันดังกล่าวเป็นไปตามกรอบของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและ ก.ล.ต. ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วและรัดกุมยิ่งขึ้น อีกทั้งครอบคลุมการให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising