×

กลุ่ม SCBX ประกาศล้มดีลซื้อหุ้น Bitkub ดับฝันก้าวขึ้นเป็นยูนิคอร์น ยกเหตุผลยังมีประเด็นค้างคากับ ก.ล.ต. ซึ่งไม่รู้จบเมื่อไร

25.08.2022
  • LOADING...
Bitkub

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ประกาศยกเลิกการเข้าลงทุนใน บิทคับ ออนไลน์ หลัง Bitkub ยังมีประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)​ ซึ่งมีความไม่แน่นอนเรื่องระยะเวลา

 

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงการยกเลิกการเข้าลงทุนใน บิทคับ ออนไลน์ โดยระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (‘SCBS’ หรือ ‘ผู้ซื้อ’) ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (‘บริษัทฯ’) เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นใน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (‘Bitkub’) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (‘ผู้ขาย’) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท รวมเรียกว่า ‘ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น’ นั้น

 

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน

 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS ครั้งที่ 15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สั่งการให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยจะครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 ภายในเวลาทำการของ ก.ล.ต. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดย ก.ล.ต.

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising