×

SCBX ตั้งกรรมการชุดใหม่ ‘อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์’ ควบประธานกรรมการบริหาร พร้อมดึงบิ๊ก บจ. ร่วมบอร์ดอื้อ

27.05.2022
 • LOADING...
SCBX อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

SCB ประกาศรายชื่อกรรมการบริษัทชุดใหม่ โดยแต่งตั้ง วิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นประธานบอร์ดใหญ่ และ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั่งเก้าอี้กรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมดึงผู้บริหาร บจ. เสริมทัพด้านเทคอย่างคับคั่ง 

 

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มเอสซีบี เอ็กซ์ โดยมีกรรมการบริษัทลาออกจำนวน 5 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้แก่

 

 1. เชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 2. พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
 3. เกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง 
 4. จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 5. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่จำนวน 2 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ภายหลังการลาออกของ เชาวลิต เอกบุตร และ พสุ เดชะรินทร์ มีผลแล้ว ได้แก่

 

 1. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 2. นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 

โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 17 คน ประกอบด้วย

 

 1. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
 2. อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
 3. วินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 4. ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ, ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี
 5. กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
 6. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการบริหาร
 7. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการอิสระ, กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
 9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
 10. วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 11. จรีพร จารุกรสกุล กรรมการ, กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
 12. ชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, และกรรมการกำกับความเสี่ยง
 13. ปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
 14. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการอิสระ และกรรมการเทคโนโลยี
 15. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 16. นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 17. อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี
 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising