×

ไทยพาณิชย์ – VISTEC เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 ยกขบวนธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลไทยสู่ความยั่งยืน

26.10.2023
  • LOADING...
scb x vistec

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เปิดหลักสูตร ‘MISSION X’ The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 6 เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล และการบริหารคาร์บอนฟุตพรินต์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาล รวม 55 คน จาก 30 บริษัทชั้นนำ

 

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า โลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 4.0 ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเร่งทำความเข้าใจและเพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ บทบาทของ AI นอกจากจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทำธุรกิจในยุค 4.0 นั้นคือข้อมูล (Data) ผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการได้ข้อมูลใหม่ๆ และท้ายที่สุดธุรกิจก็จะสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ที่มีข้อมูลจะสามารถสร้างแต้มต่อในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระยะข้างหน้าได้ 

 

“หลักสูตร MISSION X นี้จะมีส่วนเร่งศักยภาพของผู้นำองค์กรและทักษะดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา เพื่อปรับองค์กรให้เป็น Smart Business และสร้างคุณค่าของธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยี เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน” ไพรินทร์กล่าว

 

ขณะที่ จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และประธานหลักสูตร MISSION X กล่าวว่า หลักสูตร MISSION X มีเป้าหมายให้ผู้อบรมได้นำความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจตนเองให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ Global Mega Trends ทั้งเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่จะกระทบผู้คนทั่วโลก ส่งผลให้มีการกำหนดมาตรการทางการค้าหรือบริการ ที่ต้องสอดคล้องกับทั้ง Mega Trends และความต้องการของผู้บริโภคในหลายเซ็กเตอร์ ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อลดผลกระทบโลกร้อน และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิด Global Policy ในการประกาศ Net Zero ในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้นำองค์กรต้องมองเห็นโอกาสของการผลักดัน Green Concept เนื่องจากเทรนด์ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความชัดเจนอย่างมากในการใช้สินค้าหรือบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ซึ่งจะสามารถจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผู้นำองค์กรต้องพยายามทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะกลายเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร ที่สำคัญจะต้องปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าองค์กรไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ธุรกิจก็จะไปต่อไม่ได้และจะถูกดิสรัปต์ในที่สุด

 

ด้านกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และ ESG การติดองค์ความรู้ให้แก่คู่ค้าและลูกค้าของธนาคารให้เติบโตไปด้วยกันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร MISSION X นี้ สำหรับ MISSION X รุ่นที่ 6 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นกลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญ 2 มิติ มิติแรก เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก สะท้อนจากศักยภาพการสร้างแรงงานที่มากกว่า 20% ให้แก่เศรษฐกิจไทย และในมิติที่ 2 นั้น พอร์ตสินเชื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และอสังหาริมทรัพย์ รวมกันมีสัดส่วนมากที่สุดในธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์มีสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งสามมากที่สุดในประเทศเช่นเดียวกัน

 

นอกจากนี้ หลักสูตร MISSION X ได้สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าหลักสูตรทั่วไป คือ การพัฒนาองค์กรผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงแล้วมากกว่า 2 พันล้านบาทจากผู้นำองค์กรใน 5 รุ่นที่ผ่านมา ขณะเดียวกันหลักสูตร MISSION X ยังได้จัดให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ประกอบการจากธุรกิจเดียวกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างแรงขับเคลื่อน หรือเปลี่ยนมุมมองในความคิดในหลายๆ มิติ รวมถึงการส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

สำหรับหลักสูตร MISSION X 6 นี้ เริ่มตั้งแต่ 26 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2566 โดยเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การบ่มเพาะวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัล แนะนำเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ และ 2. แนวทางการผนวกนโยบายความยั่งยืนเข้าสู่การดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่ผสานการปรับตัวทางด้านดิจิทัลและองค์กรยั่งยืน เพื่อนำไปใช้งานจริงในองค์กร โดยจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล และที่ปรึกษาทางด้านการบริหารคาร์บอนฟุตพรินต์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising