×

หุ้น SABUY ร่วงทำนิวโลว์ หลัง Lightnet ที่มี ‘ชัชวาลย์ เจียรวนนท์’ ถือหุ้นใหญ่ ล้มดีลซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP

19.06.2024
  • LOADING...
หุ้น SABUY

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เป็นบริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย ซึ่งเริ่มจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) โดยเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

 

โดยล่าสุดช่วงเช้าของวันนี้ (19 มิถุนายน) ราคาหุ้น SABUY ปรับลดลงอย่างหนัก โดยลงระดับต่ำสุดของวัน (Floor) ไปที่ระดับ 0.64 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.27 บาทต่อหุ้น หรือ -29.67% ซึ่งราคาที่ลดลงมาระดับดังกล่าวถือเป็นจุดต่ำสุด หรือทำนิวโลว์ นับตั้งแต่เข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่สูงสุดที่ 38 บาทต่อหุ้น ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2565 กับราคาต่ำสุดที่ระดับ 0.64 บาท พบว่าราคาหุ้น SABUY ติดลบไปมาก 98.32%

 

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากช่วงเช้าของวันนี้ วิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก Lightnet Pte. Ltd. (Lightnet) และ อานนท์ชัย วีระประวัติ รวมถึง Hiwell Global Co., Ltd. ว่า บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 1,300 ล้านหุ้นตามแผนการเพิ่มทุนเดิม 

 

เนื่องจากความผันผวนของภาวะตลาด ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา และกระทบต่อความเหมาะสมของราคาในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบุคคลในวงจำกัดแต่ละราย

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าทำรายการตามแผนการเพิ่มทุนเดิม รวมถึงยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

อ้างตลาดผันผวนฉุดราคาหุ้น

 

ทั้งนี้ จากการที่ภาวะตลาดปัจจุบันมีความผันผวน ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ SABUY ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา และกระทบต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัดได้มีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการเข้าทำรายการตามแผนการเพิ่มทุนเดิม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าตามแผนการเพิ่มทุนเดิมได้ 

 

อย่างไรก็ดี ทั้งบริษัทฯ และ Lightnet ยังคงมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีร่วมกันต่อไป เนื่องจาก Lightnet ยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจและ Ecosystem ของ SABUY รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ SABUY กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัทฯ ต่อไป 

 

ย้อนรอยแผนเพิ่มทุน PP 

 

SABUY แจ้งมติบอร์ดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขายออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 1,300 ล้านหุ้น และออก SABUY-W3 จำนวน 1,210 ล้านหุ้น 

 

ทั้งนี้ การเสนอขาย PP มีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200 ล้านหุ้น ให้แก่ Lightnet Pte. Ltd และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านหุ้นให้แก่ อานนท์ชัย วีระประวัติ ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.10% ของ SABUY

 

โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SABUY-W3 มีราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ผู้ได้รับจัดสรรประกอบด้วย Lightnet Pte. Ltd. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 800 ล้านหน่วย, อานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 60 ล้านหน่วย และ Hiwell Global Co., Ltd จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 350 ล้านหน่วย

 

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น PP จำนวนไม่เกิน 2,990 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิ SABUY-W3 ทั้งจำนวนไม่เกิน 3,630 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 6,620 ล้านบาท ใช้ชำระคืนหนี้ตามตัวแลกเงิน และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2567-2573

 

ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว Lightnet Pte. Ltd จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABUY หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 40.38% หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ Lightnet Pte. Ltd จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 

 

โดยเตรียมขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

 

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการ PP ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ PP

 

สำหรับ Lightnet เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการเงินอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดย Lightnet เน้นการให้บริการเครือข่ายการชำระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ 

 

Lightnet พบ ‘ชัชวาลย์ เจียรวนนท์’ ถือหุ้นใหญ่ 

 

โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 Lightnet มีผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และ ตฤบดี อรุณานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นใน Lightnet ในสัดส่วน 69.54% และ 12.09% ตามลำดับ

 

ส่วนอานนท์ชัยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ถือหุ้นในสัดส่วน 8.10% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท

 

ขณะที่ Hiwell เป็นบริษัทลงทุนต่างประเทศจาก Republic of Seychelles โดยมี ล็อก เต็ง เต็ง โดโรธี นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เป็นกรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ (100 Percent Ultimate Control) ใน Hiwell

 

SABUY หลุด FTSE SET Mid Cap Index

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนมิถุนายน 2567 ได้ถอนหุ้น SABUY ออกจากรายชื่อ FTSE SET Mid Cap Index

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising