×

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้า 59 คน ‘พล.อ. ประยุทธ์-อนุทิน’ รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2024
 • LOADING...

วันนี้ (16 มิถุนายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน ดังนี้

 

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

 

 1. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

 

 1. พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 2. พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา
 3. พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์
 4. พล.ร.อ. พงษ์เทพ หนูเทพ
 5. อำพน กิตติอำพน
 6. พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท
 7. พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง
 8. นุรักษ์ มาประณีต
 9. พล.อ.อ. ธีระพล คล้ายพันธ์
 10. พล.อ.อ. พิเชษฐ นฤเบศรวชิรภักดี
 11. พล.อ.อ. วัลลภ จันทร์ประเสริฐ
 12. พล.อ.อ. วันชัย ฉัตรเจริญพร
 13. พล.อ.อ. ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
 14. พล.ร.อ. อำไพ ชุ่มน้อย
 15. พล.อ.อ. ทินกร ต๊ะมูล
 16. อนุทิน ชาญวีรกูล

 

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

 

 1. พล.ร.อ. คณีพล สงเจริญ
 2. พล.ร.อ. สมศักดิ์ ศรีสุข
 3. พล.ร.อ. ธนธัช มโนพัฒนะ
 4. พล.ร.ท. เขมวันต์ สงคราม
 5. พล.อ.ท. ปรัชญา พรหมบุรมย์
 6. พล.อ.ท. สมยศ เติมทองไชย
 7. พล.ร.ท. สรชัช บุญญนวฤทธิ์
 8. พล.ร.ท. ปิติ ต๊ะวิชัย
 9. พล.ท. สมบัติ ธัญญะวัน
 10. พล.อ.ท. ชาย ดิถีเพ็ง
 11. พล.อ.ท. ภณ ธิติวัชรเตช
 12. พล.ท. ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
 13. พล.ร.ต. สุรชัย ก้านคำ
 14. พล.ต. อัทธ์ชีระ จงเจริญ
 15. พล.อ.ต. พลนันท์ กระแสฉัตร
 16. พล.ต. อร่าม ผุยหนองโพธิ์
 17. พล.ร.ต. นักรบ ใจสมัคร
 18. พล.อ.ต. ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล
 19. มนตรี แสนชมภู
 20. อัชพร จารุจินดา
 21. ฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
 22. พลพีร์ ตุลยสุวรรณ

 

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

 

 1. พล.อ.ท. พิศณุ ไพบูลย์
 2. พล.อ.ท. ฐานันดร์ ประทีปทอง
 3. พล.ท. กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
 4. พล.ร.ท. อุดม ศรีถวัลย์
 5. พล.ท. ฉกาจ ประสงค์
 6. พล.ต. ปรีชา พิทักษ์ธานิน
 7. พล.อ.ต. วินัย พุ่มไพจิตร
 8. พล.อ.ต. สุขสรรค์ ศรีถาวร
 9. พล.ต. ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร
 10. พล.ร.ต. ธนศักดิ์ อัศวเหม
 11. พล.อ.ต. ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์
 12. พล.ร.ต. อนุพัน ศริพันธุ์
 13. พล.ต. กฤติกร คงอุทัยกุล
 14. พล.ร.ท. รณัชย์ เทพวัลย์

 

ตติยาจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

 

 1. พล.อ.ต. วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
 2. พล.ต. ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
 3. น.อ. รพีพัฒน์ โกติกูล
 4. น.อ. วรากร วิชาเพียร
 5. น.อ. ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
 6. น.อ. กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์

 

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3

 

 1. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 2. อนุทิน ชาญวีรกูล
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising