×
404361

พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนด้วยหลักสูตร RoLD 2020: The Resilient Leader จาก TIJ [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
10.10.2020
  • LOADING...
พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนด้วยหลักสูตร RoLD 2020: The Resilient Leader จาก TIJ [Advertorial]

ในภาวะของการแข่งขันของโลก ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสถานการณ์จากภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้น หรือการแข่งขันในแง่ธุรกิจในแต่ละวงการที่ต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนัก หลายธุรกิจต้องเอาตัวรอดในสมรภูมินี้ จุดใหญ่สำคัญที่จะนำพาองค์กรหรือธุรกิจไปต่อในอนาคตคือ ‘ผู้นำ’

คำถามต่อมาคือผู้นำแบบไหนที่จะสามารถพาองค์กรหรือธุรกิจก้าวผ่านสมรภูมินี้ไปได้ในยุคที่ทุกอย่างสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวินาที หลักการสำคัญที่เป็นเหมือนอาวุธคือ ‘องค์ความรู้’ และสิ่งที่นอกเหนือจากการบริหารให้องค์กรเติบโตแล้ว สิ่งที่เป็นอีกหัวใจคือการใช้หลักนิติธรรมมาใช้ในการบริหารเพื่อให้การเติบโตนั้นๆ เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ตามเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กล่าวถึงการบริหารองค์กรที่มี SDGs (The Sustainable Development Goals: SDGs) และการกล่าวถึง SDGs ที่ 16 ที่มีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมสังคมสงบสุข ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และมีสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมทุกระดับ

ด้วยเป้าหมายดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ ‘RoLD 2020: The Resilient Leader’ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย UN SDGs 16 

โดยมุ่งหวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ กล่าวว่า “หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในทุกเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หากสังคมนั้นมีหลักนิติธรรมที่ดี กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเข้มแข็ง ย่อมทำให้การพัฒนาสังคมนั้นเข้าสู่เป้าหมายง่ายขึ้น แต่หากกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ การพัฒนาสังคมหรือประเทศย่อมสำเร็จได้ยาก เนื่องจากคนในสังคมไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สันติภาพก็จะไม่เกิดในสังคม

“การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสังคมที่เกิดขึ้นจากการสะสมของปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้นเราจึงต้องสร้างหลักนิติธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สามารถติดตามและวัดผลได้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

“ดังนั้นนิยามที่สำคัญของคำว่า The Resilient Leader คือผู้นำที่พร้อมรับความท้าทายของพายุความเปลี่ยนแปลง เพราะผู้นำในยุคปัจจุบันต้องมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นี่จึงเป็นเหตุผลของการเปิดหลักสูตร RoLD 2020 ครั้งนี้ เพื่อดึงนักบริหารรุ่นใหม่มาร่วมกันระดมความคิด ออกแบบ และก่อร่างพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม เพราะหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานของสังคมที่เป็นธรรม และสังคมที่เป็นธรรมจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าว

TIJ ในฐานะตัวกลางที่มีศักยภาพในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลสู่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มองเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผลักดันหลักนิติธรรมและวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา (Culture of Lawfulness) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สำหรับหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ RoLD Program เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือ Institute for Global Law and Policy (IGLP) ที่ต้องการมุ่งหวังให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหาร ผู้นำรุ่นใหม่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำความคิด และผู้ที่สนใจในประเด็นทางสังคมที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชูจุดแข็ง ‘ความหลากหลาย-มาตรฐานโลก’ เพื่อให้ความร่วมมือนั้นขยายเกิดขึ้นในวงกว้างด้วยเครือข่ายระดับผู้นำหลากหลายสาขาวิชาชีพ องค์ความรู้ที่ทันสมัย แนวคิดใหม่ๆ และสามารถพัฒนาพาสังคมไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนได้

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะได้เรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมถึงวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงผ่านทั้งทางรูปแบบออนไลน์และการเรียนในสถานที่

 

 

ไฮไลต์ของหลักสูตร RoLD 2020: The Resilient Leader ประกอบด้วย
1. การบรรยายพิเศษ ‘Special Lecture Series’ เพื่อเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมในมุมมองที่เชื่อมนโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การอภิปรายนานาชาติรูปแบบออนไลน์ ‘Global Webinar Series’ นำการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในเครือข่าย IGLP เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางสังคมในประเด็นความท้าทายหลังสภาวะวิกฤตโควิด-19 เช่น Comparative regulatory responses/Social justice, poverty and inequality/Criminal justice reform/ Development and global production chains/Labor, education and the future of work และ Global governance and multilateralism

3. การเรียนการสอนรูปแบบ ‘The Problem Labs: Executive Future Thinking for Justice Series’ โดยครั้งนี้จะใช้กรอบแนวคิด ‘Future Thinking’ ในการเรียนการสอนผ่าน 4 ประเด็นทางสังคม ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice), ความรุนแรงทางเพศ (Gender-based Violence), การฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดกลับสู่สังคม (Social Reintegration) และการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

4. หลักสูตร TIJ-IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2564 นำโดยคณาจารย์ในเครือข่าย IGLP ตลอดจนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมามีผู้บริหารและผู้นำจากหลายองค์กรที่เป็นศิษย์เก่าร่วมยืนยันว่าเป็นหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำตามหลักนิติธรรมที่สามารถสร้างเครือข่ายผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา กล่าวว่า “การได้เข้าอบรมหลักสูตร RoLD ถือเป็นโอกาสอันดีในการได้รับองค์ความรู้ในระดับนานาชาติผ่านความร่วมมือกับ Harvard Law School ทำให้เข้าใจแนวโน้มของโลกที่มีความเป็นพหุสังคม มองประเด็นปัญหาผ่านแว่นของศาสตร์ต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เดินทางไปสัมผัสชีวิตผู้คนทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ”

“การสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคมถือเป็นหัวใจที่จะช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง สู่สังคมที่เป็นธรรมและมีความสุขอย่างยั่งยืน” ดร.สุนทรียา กล่าว

 

 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “หลักสูตร RoLD เป็นหลักสูตรที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เคยเข้าอบรมมา มีจุดเด่นที่การนำหลากหลายสาขาอาชีพมาใช้ร่วมกับสิ่งที่เรียกว่า ‘หลักนิติธรรม’ เป็นจุดร่วมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเสน่ห์พิเศษที่ไม่เหมือนหลักสูตรอื่นที่เคยได้เรียนมา” 

“หลักนิติธรรมในหลักสูตร RoLD ที่ผมเรียนช่วยทำให้รู้สึกว่าสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น เช่น เรื่องการเข้าถึงสินเชื่อของคนที่ขาดโอกาสด้วยระบบ ด้วยกฎหมายที่ทำได้จริง และหลักสูตรนี้ช่วยให้ผมได้เปิดโลกในหลายมิติ อย่างการไปดูเรือนจำชั่วคราวดอยฮางที่จังหวัดเชียงราย ก็ทำให้ได้เห็นว่าคนจำนวนมากเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจทำผิด เพียงแต่เป็นผู้ที่ขาดโอกาส เมื่อเรานำหลักนิติธรรมไปให้โอกาสเขา เขาจะสามารถใช้โอกาสนั้นกลับมาสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผมก็นำสิ่งที่เห็นมาเสนอเป็นการใช้มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนให้เอกชนที่จ้างแรงงานจากคนกลุ่มนี้มาหักภาษีเพิ่มได้ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมสร้างโอกาสให้เขา ก็เห็นได้ว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง” 

 

 

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “นอกจากเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ ผนวกความรู้ด้านการบริหารและกฎหมายไว้ด้วยกันแล้ว หลักสูตร RoLD ยังเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอภิปราย ตั้งคำถามระหว่างกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน ผสมผสานกับภาคปฏิบัติที่ทำให้เข้าใจเป้าหมายของหลักนิติธรรมที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นธรรม ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม ทำให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

 

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “การเข้าร่วมหลักสูตร RoLD ได้ขยายมุมมองด้านกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกับหลักคิดด้านวิศวกรรม สิ่งที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรสามารถนำมาพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์กรในยุค Disruption ที่จำเป็นต้องอาศัยความยุติธรรมเป็นหลักในการบริหาร”

 

 

สิรินยา บิชอพ นางแบบและนักเคลื่อนไหวทางสิทธิสตรี กล่าวว่า “การได้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD นับเป็นโอกาสอันดีในการเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เข้าใจกระบวนการคิดของผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งผู้กำหนดนโยบาย นักธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และภาคประชาสังคม สะท้อนถึงแนวคิดของหลักนิติธรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://tijforum.org/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 โดยหลักสูตรจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงมิถุนายน 2564

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories