×

กระทรวงแรงงาน ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน บรรเทาผลกระทบโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
11.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (11 มีนาคม) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากผลกระทบดังกล่าว เพื่ออำนวยการประสานงาน และพิจารณามาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบเยียวยาลูกจ้างและนายจ้าง

 

ด้าน สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการประกันสังคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ปัจจุบันจ่ายฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ลดเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง สำหรับผู้ประกันตนเองโดยสมัครใจมาตรา 39 จากปัจจุบันจ่าย 432 บาทต่อเดือน เป็นจ่าย 336 บาทต่อเดือน 

 

การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่งวดค่าจ้างประจำเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ การปรับลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับแต่อย่างใด และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นเงินประมาณ 17,000 ล้านบาท

 

ขณะที่ ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวว่า ขั้นตอนในการบังคับใช้ตามมติคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 46/1 การลดหย่อนอัตราเงินสมทบในกรณีประสบภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องออกเป็นประกาศกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตนจึงได้สั่งการให้เร่งยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอกระทรวงแรงงาน และ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทันต่อสภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินอันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในช่วงนี้ และตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการเร่งบรรเทาผลกระทบนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จากสถานการณ์โควิด-19

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising