×

ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2020
  • LOADING...
สุรยุทธ์ จุลานนท์

(4 มกราคม 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

โดยที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้ง ประธานองคมนตรี

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ พล้อก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising