×

ประวิตร ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ำ 20 ปี สั่งเดินหน้าต่อเนื่อง เห็นชอบแผนดึงน้ำโขงใช้ประโยชน์

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2020
  • LOADING...
ประวิตร ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ำ 20 ปี สั่งเดินหน้าต่อเนื่อง เห็นชอบแผนดึงน้ำโขงใช้ประโยชน์

วันนี้ (24 ธันวาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมน้ำปิง อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ช่วงปี พ.ศ.2561-2563 ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3) ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการ ซึ่งในภาพรวมการดำเนินงาน มีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ แต่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการรายงาน และการเร่งรัดการดำเนินงานบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับทราบผลการรายงานการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสูง โดยให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อเพิ่มความมั่นคง และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

 

คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญได้แก่ เห็นชอบให้กองทัพบกไทย (ทบ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งรัดการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นรายได้ของตนเองดำเนินโครงการ เพื่อการพัฒนาปี 2564 ของการประปาส่วนภูมิภาคในเบื้องต้นก่อน จำนวน19 โครงการ รวมทั้งเห็นชอบแผนหลัก การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา และการใช้ประโยชน์จากน้ำโขงและลำน้ำสาขา อีกทั้งให้ความเห็นชอบแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วย

 

พล.อ. ประวิตร ได้กล่าวกำชับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน พร้อมทั้งสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ จะต้องเร่งรัดขับเคลื่อนงานให้มีความคืบหน้า และครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว สำหรับแผนงานต่อไปจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานอย่างจริงจัง และต้องไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน โดยต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี รวมทั้งบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับ EEC ให้ได้ผล และต้องสร้างการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising