×
396711

นิด้าโพลเผย ผลสำรวจ 69.27% เห็นด้วยแก้ รธน. แค่มาตรา 272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ – ให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
14.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (14 กันยายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

 

ผลสำรวจพบว่าเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 61.27% ระบุว่าเห็นด้วยมาก 16.48% ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย 8.96% ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย 13.21% ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย และ 0.08% ระบุว่าเฉยๆ ไม่ตอบ ไม่สนใจ   

 

ด้านความคิดเห็นของผู้ที่ตอบเห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงแค่มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ พบว่า 69.27% ระบุว่าเห็นด้วยมาก 15.90% ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย 6.24% ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย 7.22% ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย และ 1.37% ระบุว่าเฉยๆ ไม่ตอบ ไม่สนใจ

 

สำหรับสิ่งที่ ส.ว. ควรดำเนินการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) พบว่าส่วนใหญ่ 54.75% ระบุว่าควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา รองลงมา 30.37% ระบุว่าควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 10.70% ระบุว่าไม่ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกรูปแบบ และ 4.18% ระบุว่าเฉยๆ ไม่ตอบ ไม่สนใจ

 

และเมื่อถามถึงความจำเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย พบว่า 38.27% ระบุว่าจำเป็นต้องมี ส.ว. เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ส.ส. กลั่นกรองกฎหมายสำคัญๆ ต่างๆ และการได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น ส.ว. เท่านั้น ขณะที่ 31.66% ระบุว่าไม่จำเป็นต้องมี ส.ว. เพราะไม่มีผลงานที่เด่นชัด ไม่มีบทบาทการทำงานที่ชัดเจน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. ก็เพียงพอกับประชาชนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมี ส.ว. และ 30.07% ระบุว่ามีหรือไม่มี ส.ว. ก็ได้ เพราะประชาชนยังไม่เห็นการทำหน้าที่และผลงานของ ส.ว. ที่ชัดเจน

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories