×

ตลท. เข้ม ซื้อ-ขายหุ้นปี 67 เพิ่มความเชื่อมั่น | Morning Wealth 22 มกราคม 2567

22.01.2024
  • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. จ่อเพิ่มแผนสร้าง Trust เป็น KPI ใหม่ วัดผลการทำงานบอร์ด-ผู้บริหาร รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

‘Future Telecom’ ทิศทางของตลาด Telecom ภายหลังการควบรวมเป็นอย่างไรบ้าง พูดคุยกับ กีรติญา ครองแก้ว นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising