×

การเดินทางของพระถังซัมจั๋ง สู่ปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋ว

10.02.2022
  • LOADING...

หลังจากการที่พระถังซัมจั๋งได้ศึกษาพระธรรมที่นาลันทา ก่อนอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่ดินแดนจีน ได้เกิดการสนทนาธรรมเชิงโต้วาที อันเป็นผลให้พระถังซัมจั๋งเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแก่พระสงฆ์ทุกรูปในชมพูทวีป และได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศจีน ในภายหลังประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินทางสู่ชมพูทวีปของพระถังซัมจั๋งได้ถูกรังสรรค์สู่ปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋ว หนึ่งในวรรณกรรมระดับตำนานของประเทศจีนในเวลาต่อมา

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising