×

Tang Taizong

การเดินทางของพระถังซัมจั๋ง สู่ปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋ว
10 กุมภาพันธ์ 2022

การเดินทางของพระถังซัมจั๋ง สู่ปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋ว

หลังจากการที่พระถังซัมจั๋งได้ศึกษาพระธรรมที่นาลันทา ก่อนอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่ดินแดนจีน ได้เกิดการสนทนาธรรมเชิงโต้วาที อันเป็นผลให้พระถังซัมจั๋งเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแก่พระสงฆ์ทุกรูปในชมพูทวีป และได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศจีน ในภายหลังประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินทางสู่ชมพูทวีปของพระถังซัมจั๋งได้ถูกรังสรรค์สู่ปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋ว ห...
8 กุมภาพันธ์ 2022

พระถังซัมจั๋ง เริ่มต้นเดินทางสู่ชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับจีน

เอพิโสดนี้จะย้อนรอยวรรณกรรมไซอิ๋ว สู่เรื่องราวของพระถังซัมจั๋งในบริบทประวัติศาสตร์ ตั้งแต่แรกเริ่มการเปลี่ยนแผ่นดินจีนครั้งใหญ่ จนกระทั่งการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปยังเส้นทางชมพูทวีป รวมทั้งความท้าทายระหว่างการเดินทางที่พระถังซัมจั๋งเอาชนะได้ด้วยความสามารถในการแสดงธรรม เพื่อนำไปสู่การอัญเชิญพระไตรปิฎกสู่ดินแดนจีนในที่สุด     ต...