×

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปี 2562 บําบัดผู้เสพยาเสพติด 219,275 คน เพื่อฟื้นฟูจิตใจก่อนกลับคืนสังคม

01.07.2019
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (30 มิ.ย.) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการบําบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ตามมาตรการการลดอันตรายจากยาเสพติด โดยใช้หลักสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนเน้นการดูแลสุขภาพในระบบบำบัดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2562 ตั้งเป้านำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด 219,275 คน แบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสมัครใจ 136,725 คน, บังคับบำบัด 56,550 คน และต้องโทษ 26,000 คน 

 

โดยจากผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง แล้วจำนวน 133,962 คน คิดเป็นร้อยละ 61.09 ในระบบสมัครใจ 61,360 คน ระบบบังคับบำบัด 58,864 คน และระบบต้องโทษ 13,738 คน 

 

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อไปว่า การบำบัดผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการโดยศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ใช้กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด การจัดการอารมณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เห็นอกเห็นใจ พร้อมระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือหลังเข้ารับบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง ภายใต้หลักการ ‘เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้’ ป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดทั้งด้านเศรษฐกิจและอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อาทิ เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบ บีและซี

 

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขย้ำว่า ทางกระทรวงฯ ยังให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัด ด้วยการปรับมุมมองผู้ติดยาเสพติดคือ ‘ผู้ป่วย’ ที่ต้องได้รับการรักษา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบองค์รวมทั้งกาย จิตใจ สังคม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care) รวมถึงให้โอกาสผู้บำบัดสามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories