×
297239

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ แจ้งผิดนัดชำระหนี้ SCB 2,645 ล้าน

21.10.2019
  • LOADING...

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นระดับไฮเอนด์ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหน้ี ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยมีมูลค่า 2,645,126,806.88 บาท คิดเป็น 12.55% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

 

การผิดนัดดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้รวม 9,227,026,619.42 บาท คิดเป็น 43.76% ของสินทรัพย์รวม โดยมีเจ้าหนี้รายใหญ่คือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นกู้

 

เพซแจ้งว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการเงินและบริหารจัดการหนี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 

 

ปัจจุบันบริษัทได้หยุดก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

อย่างไรก็ตาม หน้ีสินรวมท้ังหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นเงินท้ังสิ้น 20,819,046,056 บาท แบ่งเป็นรายการสำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,718,765,301 บาท, เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า 3,185,422,071 บาท, หน้ีสินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น 954,183,484 บาท, หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 13,960,675,200 บาท

 

ข้อมูล ณ เวลา 13.48.30 นาที หุ้นของ PACE อยู่ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.01 บาท หรือ 12.50% สำหรับไตรมาส 2 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายได้ 1,279.10 ล้านบาท ขาดทุน 1,043.01 ล้านบาท 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories