×

เคาะแล้ว! ‘ORI’ เตรียมจัดสรรหุ้น IPO ของ ‘บริทาเนีย’ จำนวน 34.53 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 71.0357 หุ้น ORI ต่อ 1 หุ้น IPO

10.11.2021
  • LOADING...
ori

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI กำหนดการจัดสรรหุ้น IPO ‘บริทาเนีย’ หรือ BRI ซึ่งเป็นบริษัทลูก ให้กับผู้ถือหุ้นของ ORI จำนวน 34.53 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 71.0357 หุ้นสามัญของ ORI ต่อ 1 หุ้น IPO ของ BRI โดยกำหนดวันหมดสิทธิรับประโยชน์ 22 พฤศจิกายนนี้

 

ORI เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ORI ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) หรือ BRI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนํา BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย BRI มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) นั้น

 

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการของ BRI เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน 34.53 ล้านหุ้น อัตราใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ORI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) อยู่ที่ 71.0357 หุ้นสามัญของ ORI ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)             

 

ทั้งนี้ กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติให้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Offering) และคณะกรรมการบริษัทอาจปรับเปลี่ยน ยกเลิก และ/หรือ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Offering) ดังกล่าวใหม่ได้ ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือสมควร

 

สำหรับความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของ บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI นั้น ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้วในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบัน BRI อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดที่เหมาะสม โดย BRI จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้พัฒนาโครงการและขยายธุรกิจ ชำระเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  

 

ทั้งนี้ BRI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 252.65 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

 

BRI เป็นเรือธงด้านธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ของกลุ่ม​ ORI ปัจจุบัน BRI พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ประกอบด้วย ไบรตัน, บริทาเนีย, แกรนด์ บริทาเนีย และ เบลกราเวีย

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายแล้ว 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 2,028 ล้านบาท, มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 13 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 17,550 ล้านบาท, โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 6 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 4,300 ล้านบาท และมีแผนพัฒนาโครงการในอนาคต 9 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 10,800 ล้านบาท

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising