×

‘หม่อมเต่า’ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
09.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (9 มีนาคม) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงาน จากผลกระทบสภาวะโรคโควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมและประสานข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศทั้ง 13 แห่ง และหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 

พร้อมทั้งสำรวจฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ประกอบการสายการบิน ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก เป็นต้น วางมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เช่น หาตำแหน่งงานว่าง พัฒนาทักษะฝีมือ ให้สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) สำนักโฆษก เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังกล่าวถึงมาตรการป้องกันและเยียวยาลดผลกระทบของกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน ในส่วนของแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งในและนอกประเทศ 

 

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมแจ้งให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมมือกับสถานประกอบการ/นายจ้าง เพื่อสำรวจลูกจ้าง หากพบว่ามีการเจ็บป่วยจะต้องประสานส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในทันที และด่านตรวจคนหางาน กรมการการจัดหางาน ณ สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

 

ส่วนมาตรการในการลดผลกระทบในระยะต่อไป กระทรวงแรงงาน จัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง 81,562 อัตรา และจ้างบัณฑิตจบใหม่มาเป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ ฝึกอาชีพและจ้างงานเร่งด่วน เป้าหมายรวม 16,790 คน ปี 2563 คงเหลืองบประมาณ 30.89 ล้านบาท จำนวน 863 หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน ตาม พ.ร.บ. โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินกู้ และเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ

 

“กระทรวงแรงงานขอสัญญาว่า เราจะดูแลแรงงานไทยทุกคน โดยใครอยากทำงาน ผมจะหางานให้ทำ ใครอยากมีฝีมือ ผมจะฝึกทักษะฝีมือ ให้สิทธิประโยชน์พึงได้จะต้องได้รับ แรงงานทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวในที่สุด

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising