×

กทม. พร้อมเปิดโรงเรียนเทอม 2/64 เตรียมแผนเผชิญเหตุเข้มข้นเมื่อเจอผู้ติดเชื้อ

โดย THE STANDARD TEAM
30.10.2021
 • LOADING...
เปิดโรงเรียน

วันนี้ (30 ตุลาคม) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้เตรียมความพร้อมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/64 ตามแนวทางที่ ศบค. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนด และจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ และด้านการดำเนินการของโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) รวมทั้งแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด 

 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในโรงเรียนสังกัด กทม. หากพบการติดเชื้อโควิดในโรงเรียน โดยทำความเข้าใจและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 1. ให้ปิดสถานศึกษา แบ่งเป็น 

 

 • กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด 

 

 • กรณีพบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด 

 

 1. ไม่ต้องปิดสถานศึกษา กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยัน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 

 • ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงในสถานศึกษา ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ระหว่างรอผลให้กักตัวที่บ้าน 

 

 • ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ ให้สังเกตอาการและไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่ 

 

 • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 

 

 • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

 

ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งมีนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 37,466 คน 

 

จากการสำรวจพบว่ามีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประสงค์รับวัคซีน จำนวน 34,287คน (ร้อยละ 92) ดังนี้ 

 

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4,152 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 3,502 คน (ร้อยละ 84) 

 

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30,135 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 27,039 คน (ร้อยละ 90) 

 

โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนเดินทางมาเข้ารับการฉีดจำนวน 3,283 คน ได้รับวัคซีนเข็ม 2 จำนวน 3,173 คน (ร้อยละ 97) ในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 สำหรับแนวทางการใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งได้รับการสนับสนุนสำนักอนามัย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียน จะตรวจในวันแรก ร้อยละ 100 หลังจากนั้นจะใช้วิธีสุ่มตรวจร้อยละ 10-20 (2 ครั้งต่อสัปดาห์) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครองในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising