×

14 มกราคม – วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
14.01.2024
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2533 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า 

 

โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

 

ภายใต้พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีในการสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้ อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 

 

การกำหนดวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติยังเป็นการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising