×

17 กันยายน – วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

โดย THE STANDARD TEAM
17.09.2023
  • LOADING...
วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปีเป็น ‘วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก’ หรือ Global Day of Patient Safety เพื่อใช้ในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งคนไข้ ญาติ และประชาชนทั่วไป ส่วนในประเทศไทยได้กำหนดให้วันเดียวกันนี้เป็น ‘วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทย’ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการ และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ จากการทำงานในโรงพยาบาลด้วย

 

สำหรับในประเทศไทยพบว่า ตั้งแต่ปี 2539-2558 มีคดีที่เกี่ยวกับการรับบริการทางการแพทย์เป็นคดีแพ่งสูงที่สุด 241 คดี จากทั้งหมด 323 คดี สาเหตุการฟ้องร้องสูงสุดคือ การรักษาผิดพลาด และการคลอด ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจังต่อไป

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising