×

ที่ประชุม ก.ต. มีมติให้ ‘โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ’ นั่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ จบการศึกษาจากรั้วรามคำแหง

โดย THE STANDARD TEAM
04.07.2022
 • LOADING...
โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ

วันนี้ (4 กรกฎาคม) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา มี ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2565

 

ซึ่งวาระสำคัญคือ การลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48 เนื่องจากปิยกุล ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งบริหารในวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย

 

สำหรับการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาจะพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโส ซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ อ.ก.ต.

 

สุดท้ายที่ประชุม ก.ต. วันนี้ มีมติเห็นชอบให้ โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ขณะที่ โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยหลังจากนี้จะมีการเสนอชื่อโชติวัฒน์เพื่อทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

 

สำหรับประวัติโชติวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

 

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
 • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

 

ตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง

 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลฎีกา (ก.ต.)
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้นและชั้นศาลอุทธรณ์ (ก.บ.ศ.)

 

การอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising