×

คปภ. เปิดกรมธรรม์ประกันเทอร์มินัล 21 โคราช

10.02.2020
  • LOADING...

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่าจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญในห้างเทอร์มินัล 21 จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมคนร้าย 30 ราย และบาดเจ็บ 58 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ทั้งนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) ว่าห้างเทอร์มินัล 21 จังหวัดนครราชสีมา มีการทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย กรมธรรม์เลขที่ 14016-114-200001384 เริ่มคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยมีสัดส่วนของบริษัทประกันภัยที่ร่วมรับประกันภัย ดังนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย 40%, บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 25%, บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 15%, บมจ.แอกซ่าประกันภัย 10%, บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 10% และมีการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) กรมธรรม์เลขที่ 14059-114-200000446 เริ่มคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รวมทั้งยังมีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไว้กับ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย กรมธรรม์เลขที่ CPL0020608PL-21136 เริ่มความคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2563

 

โดยให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เช่าภายในอาคารหรือพื้นที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากความบกพร่อง การประมาทเลินเล่อ ความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นตามกฎหมาย ในฐานะเจ้าของหรือสถานที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินคดี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อบังคับ ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีการทำประกันภัย ดังนี้ นางพัชรา จันทร์เพ็ง ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อุ่นใจ) ไว้กับ บมจ.วิริยะประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 23 มีนาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 23 มีนาคม 2563 และจัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บัตร Palladium ไว้กับ บมจ. ทิพยประกันภัย, นางสาวอาริยา กลีบเมฆ ทำประกันชีวิตไว้กับ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ปี 2560 สิ้นสุดความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี และทำประกันสินเชื่อไว้กับ บมจ.ไทยประกันชีวิต, นายเอกวิน ยืนทน ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย, พลทหาร เมธา เลิศสิริ ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับ บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย, ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย

 

ร้อยเอก ศิริวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย, นายอำนาจ บุญเกื้อ ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านธนาคารออมสินไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย, นายจิรวัฒน์ รัดกลาง ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย, เภสัชกรหญิงนริศรา โชติกลาง ทำประกันแบบเพนชั่น ช้อยส์ แม็กซี่ PN25 ไว้กับ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) และทำประกันสินเชื่อไว้กับ บมจ.ไทยประกันชีวิต, นายพีรพัฒน์ พละสาร ทำประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายไว้กับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 

 

ในส่วนของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีการทำประกันภัยดังนี้ เด็กชายเจริญศักดิ์ จำปาทอง ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับ บมจ.วิริยะประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2563, นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย, เด็กชายธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับ บมจ.วิริยะประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

พลทหาร โชคชัย มูลจันทร์ ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับ บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย, พลทหาร อรรถพล วงศ์พล ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับ บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย, นายทิพยา แก้วพรหม ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (บัตร Smart Life) และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย, ดาบตำรวจ สามชัย แพเกาะ ทำประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ) ขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายไว้กับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำหรับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งนั่งอยู่ในรถคันที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเอกสารแนบท้ายตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย 

 

นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันภัย ได้เร่งตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้มีการทำประกันภัยส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้หรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บในการตรวจสอบว่าผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประเภทอื่นๆ หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อใช้ระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาให้กับผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่

 

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเสมอ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทจึงควรทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เพื่อนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและเข้าไปเยียวยาความสูญเสียทั้งต่อตนเองและบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ สำหรับกรณีที่ทำประกันภัยไว้แล้วก็ควรตรวจสอบวันหมดอายุกรมธรรม์เพื่อระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising