×

เปิดรับสมัครกรรมการ กสทช. จำนวน 7 ด้าน มีผู้สนใจสมัครแล้ว 37 คน เปิดรับถึง 28 ตุลาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
27.10.2020
  • LOADING...
เปิดรับสมัครกรรมการ กสทช. จำนวน 7 ด้าน มีผู้สนใจสมัครแล้ว 37 คน เปิดรับถึง 28 ตุลาคมนี้

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน

 

ผลการรับสมัคร ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผู้สมัครแล้ว 37 คน ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียงจำนวน 1 คน, ด้านวิศวกรรม จำนวน 7 คน, ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 6 คน, ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 4 คน, ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 7 คน, ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 4 คน และด้านกฎหมาย จำนวน 8 คน สำหรับรายชื่อบุคคลที่สมัครแล้ว ได้แก่ 


1. วันชัย ผโลทัยถเกิง อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สมัครด้านวิศวกรรม)


2. วุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)


3. ผศ.ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)


4. พล.ต. วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)


5. พล.ต. ศิริพงษ์ พุ่มพวง อายุ 56 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)


6. ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)


7. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อายุ 65 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)


8. ณภัทร วินิจฉัยกุล อายุ 65 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)


9. นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อายุ 60 ปี อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)


10. พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร อายุ 64 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)


11. ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อายุ 51 ปี รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครด้านกฎหมาย)


12. ชวนชม กิจพันธ์ อายุ 60 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)


13. พ.อ. อนุรัตน์ อินกัน อายุ 53 ปี อดีตรองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก (สมัครด้านวิศวกรรม)


14. ประพันธ์ คูณมี อายุ 66 ปี ประธาน บริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด (สมัครด้านกฎหมาย)


15. ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อายุ 53 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)


16. พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อายุ 48 ปี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)


17. วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ อายุ 56 ปี ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. (ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) (สมัครด้านวิศวกรรม)


18. ชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อายุ 57 ปี รองอธิบดีอัยการ (สมัครด้านกฎหมาย)


19. พ.อ. ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ อายุ 50 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)


20. สมศักดิ์ อินทร์พันธ์ อายุ 58 ปี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (สมัครด้านกฎหมาย)


21. พล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร อายุ 59 ปี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านกฎหมาย) 


22. วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 58 ปี เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)


23. รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร อายุ  58 ปี อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 


24. อรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อายุ 65 ปี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 


25. พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. (สมัครด้านวิศวกรรม) 


26. นิมิตร หงษ์ยิ้ม อายุ 54 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดรากอน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สมัครด้านวิศวกรรม) 


27. พล.ท. ดร.พิเชษฐ คงศรี อายุ 60 ปี ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม (สมัครด้านกฎหมาย)


28. พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมัครด้านวิศวกรรม) 


29. พล.ต. วิเศษ เจริญสุข อายุ 57 ปี ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)


30. สยาม นิลวัฒน์ อายุ 48 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)


31. ณรงค์ เขียดเดช อายุ 61 ปี อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)


32. ทวีศักดิ์ บุตรตัน อายุ 61 ปี นักเขียนคอลัมน์สิ่งแวดล้อม (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)


33. พล.ร.อ. ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อายุ 65 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)


34. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)


35. ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อายุ 51 ปี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สมัครด้านกฎหมาย)


36. จิตรนรา นวรัตน์ อายุ 65 ปี อดีตผู้ตรวจการอัยการ (สมัครด้านกฎหมาย)


37. ต่อพงศ์ เสลานนท์ อายุ 44 ปี ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัครบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories