×

สส. ก้าวไกล เดินหน้ายื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศ 3 ชุด ปลดล็อกท้องถิ่น-ป้องกันการทุจริต-โอบรับความหลากหลาย

โดย THE STANDARD TEAM
09.08.2023
  • LOADING...

วันนี้ (9 สิงหาคม) ที่อาคารรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคก้าวไกล แถลงข่าวการยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศ 3 ชุด ประกอบด้วยชุดกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่น, ป้องกันการทุจริต และโอบรับความหลากหลาย รวม 9 ร่าง แก่ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

พริษฐ์ วัชรสินธุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่า การแถลงวันนี้เป็นการแถลงข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกจากกรณีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลได้ยื่นกฎหมาย 2 ชุด ประกอบด้วยชุดกฎหมายปฏิรูปกองทัพ และการแก้ไขปัญหาทุนผูกขาด

 

ในส่วนความคืบหน้าของชุดกฎหมาย 2 ชุดที่มี 7 ร่างเราได้รับแจ้งว่ามีร่างกฎหมาย 2 ร่างอาจจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งแม้ว่าสมาชิกของพรรคก้าวไกลหลายคนได้แสดงออกไปว่าเราไม่เห็นด้วยกับกลไกนี้ที่ตีความว่าร่างใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่ถ้าเราพยายามทำความเข้าใจถึงเจตนาหลักๆ ของการมีกลไกนี้ เจตนาหลักคือ พยายามเขียนกติกาเพื่อไม่ให้สภาผ่านกฎหมายที่ไปผูกมัดฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ

 

ทั้งนี้การส่ง 2 ร่างกฎหมายนี้ให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ตนหวังว่าจะไม่มีเหตุผลใดๆ ที่นายกฯ จะไม่รับรอง 2 ร่างนี้ด้วย 2 เหตุผล เหตุผลที่ 1 คือ ในส่วนเนื้อหาสาระนั้น ถ้าพิจารณาจาก 2 ร่างที่ถูกตีความว่าเกี่ยวกับการเงิน ในเนื้อหาไม่ได้มีการผูกมัดการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายบริหารหรือจะสร้างภาระให้การบริหารงบประมาณ 

 

ร่างเสนอยกเลิกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นการลดภาระของฝ่ายบริหารมากกว่าไปเพิ่ม ส่วนร่าง พ.ร.บ.การรับราชการทหารเกี่ยวกับการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร ก็ไม่มีความแน่ชัดว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับฝ่ายบริหารเสมอไป ถึงแม้ว่าความจริงเรามีการเขียนมาตราให้ฝ่ายบริหารทบทวนค่าตอบแทนสวัสดิการของพลทหารให้มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลกับค่าครองชีพมากขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่งของร่างนี้ก็เพื่อลดจำนวนกำลังพลที่ไม่จำเป็น ฉะนั้นแล้วการยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเป็นการเพิ่มภาระแต่อย่างใด

 

สำหรับเหตุผลที่ 2 หากเราพิจารณาระยะเวลาในการยื่นร่างกฎหมายเหล่านี้ ปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลชุดรักษาการที่มีอำนาจทางกฎหมายในการรับรองกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน ส่วนตัวหวังว่านายกฯ รักษาการจะไม่ใช้อำนาจดังกล่าวไปผูกมัดหรือขัดขวางเจตจำนงของรัฐบาลใหม่ 

 

ตนอยากจะชี้แจงว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะหน้าตาเป็นอย่างไร รัฐบาลใหม่ก็จะต้องประกอบด้วยพรรคการเมืองที่มีตัวแทนสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว สส. แต่ละพรรคก็สามารถทำหน้าที่แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ ในการผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมายเหล่านี้

 

ส่วนกฎหมายอีก 3 ชุด 9 ร่างที่จะมีการขับเคลื่อนในวันนี้ ประกอบด้วยกฎหมายชุดที่ 3, 4 และ 5 จาก 14 ชุดกฎหมายเปลี่ยนแปลงประเทศ 

 

โดยร่างกฎหมายชุดที่ 4 เป็นชุดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ มีร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อจัดทำบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่น, ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางบก เพื่อให้มีการกำหนดราคาขนส่งสาธารณะให้สอดคล้องกับท้องถิ่น, พ.ร.บ.ถนน เพื่อจัดระบบถนนโครงสร้าง และร่าง พ.ร.บ.ปลดล็อกการเวนคืนพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชน

 

ร่างกฎหมายชุดที่ 5 เป็นชุดเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 2 ร่าง ร่างที่ 1 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ทำให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ยึดหลักเปิดเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ร่างที่ 2 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก เพื่อทำให้กระบวนการขอใบอนุญาตของประชาชนเป็นไปสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ร่างกฎหมายชุดที่ 6 ประกอบด้วย 3 ร่าง คือร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม, ร่าง พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ และสุดท้ายร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิของชนเผ่าชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising