×

ไมเนอร์โต้ ทอท. ปมขาดคุณสมบัติยื่นประมูลพื้นที่พาณิชย์สุวรรณภูมิ ชี้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข พร้อมเรียกร้อง ทอท. พิจารณาใหม่อย่างเร่งด่วน

24.05.2019
  • LOADING...

ต่อเนื่องจากกรณีที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เผยว่า ทางบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตกคุณสมบัติในการยื่นซองประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ ในเรื่องของการขาดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและบริหาร ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในรอบเปิดซองราคาได้ เมื่อไม่นานนี้

 

ล่าสุด ทางบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโดยตรง ไม่ได้ขาดคุณสมบัติตามที่ ทอท. ชี้แจง โดยรายละเอียดส่วนสำคัญต่างๆ ของแถลงการณ์จากบริษัทไมเนอร์ระบุ ดังนี้

 

ตามที่บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เป็นผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานให้สิทธิ์ประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ข้อเสนอ) และได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นั้น ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ ทอท. ได้ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการดำเนินงานตามที่ระบุในข้อ 3  และข้อ 5 ของประกาศ ทอท. และข้อ 3 ของเอกสารการยื่นข้อเสนอ ฉบับที่อ้างถึง

 

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่มีอำนาจโดยตรงในการบริหาร ควบคุม ตรวจสอบ จัดการ กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอาหาร ได้แก่

1. บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ดำเนินธุรกิจประเภทร้านอาหาร

2. บริษัท ไมเนอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ดำเนินธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์

3. บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา และศูนย์การค้าเทอร์เทิล วิลเลจ พลาซ่า

4. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

 

โดยรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ปรากฏชัดแจ้งในหนังสือรับรองประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มอบไว้ให้แก่ ทอท. แล้ว

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารและการดำเนินธุรกิจประเภท ศูนย์การค้า และ Retail Business ร้านจัดจำหน่ายสินค้า บริการอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นตามปกติในทุกวัน แล้วบริษัทฯ ยังมีการดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างเป็นทางการ

 

โดยการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารของบริษัทย่อยในทุกๆ ไตรมาส ร่วมกับการประชุมของผู้บริหารบริษัทฯ กับผู้บริหารบริษัทย่อยทุกๆ ปี เพื่อกำหนดแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทย่อย

 

เพราะฉะนั้น จากการที่บริษัทฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีอำนาจโดยตรงในการบริหารควบคุม ตรวจสอบจัดการ กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและบริหารโดยตรง ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุในประกาศ ทอท. และเอกสารการยื่นข้อเสนอถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การที่ ทอท. พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ว่าผิดไปจากข้อกำหนดตามที่ระบุในข้อ 3 และข้อ 5 ของประกาศ ทอท. และข้อ 3 ของเอกสารการยื่นข้อเสนอ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน แต่บริษัทนำประสบการณ์ของบริษัทลูกคือ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มายื่นข้อเสนอ รายละเอียดปรากฏตามการเสนอข่าวของสำนักข่าวต่างๆ นั้นผิดไปจากข้อเท็จจริง

 

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า การที่ ทอท. ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการดำเนินงานตามที่ระบุในข้อ 3 และข้อ 5 ของประกาศ ทอท. และข้อ 3 ของเอกสารการยื่นข้อเสนอ ฉบับที่อ้างถึงจึงไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ ขอให้ ทอท. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. จะเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ จึงขอให้ ทอท. พิจารณาและยืนยันว่า จะดำเนินการตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ในการขอทบทวนคุณสมบัติของบริษัทฯ โดยเร่งด่วนก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นี้

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories