×

เปิดเงื่อนไขมาตรการลดหย่อนภาษีใหม่! กระตุ้นเที่ยวเมืองรองช่วง Low Season นิติบุคคลสัมมนาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า บุคคลธรรมดา ค่าไกด์-โรงแรม หักได้ 15,000 บาท

04.06.2024
  • LOADING...
มาตรการลดหย่อนภาษีใหม่

กระทรวงการคลังออก มาตรการลดหย่อนภาษีใหม่ กระตุ้นท่องเที่ยว ‘เมืองรอง’ โดยกำหนดให้ค่าไกด์-ที่พัก สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 15,000 บาท ส่วนนิติบุคคลจัดสัมมนาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ไม่จำกัดเพดาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 ต้องมีใบ e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น!

 

วันนี้ (4 มิถุนายน) เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังออกมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองช่วง Low Season ประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้

 

  1. มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศ (สำหรับนิติบุคคล)

 

โดยนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

 

1.1 หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน ‘จังหวัดท่องเที่ยวรอง’ หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

 

1.2 หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามข้อ 1.1

 

1.3 ในกรณีที่การสัมมนาเกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 และถ้าแยกไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

 

  1. มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง (สำหรับบุคคลธรรมดา)

 

บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย หรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวใน ‘จังหวัดท่องเที่ยวรอง’ ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season)

 

ทั้ง 2 มาตรการต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ทั้ง 2 มาตรการนี้จะตอบโจทย์ 2 อย่างพร้อมๆ กัน นั่นคือกระตุ้นการเที่ยวเมืองรองและกระตุ้นการเที่ยวช่วง Low Season

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising