×

นับครบ 50 เขต ชัชชาติ เข้าเส้นชัยอันดับ 1 ผู้ว่าฯ กทม. ทุบสถิติได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์

โดย THE STANDARD TEAM
23.05.2022
 • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (23 พฤษภาคม) ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) จึงประกาศกำหนดระยะเวลารับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา และให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. 

 

ทั้งนี้ เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทั้ง 50 สำนักงานเขต รวม 6,817 หน่วยเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการ ในเวลา 01.10 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีดังนี้ 

 

การเลือกตั้ง ส.ก.

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,357,098 คน 
 • ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,635,283 คน 
 • ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.48
 • เป็นผู้สมัครสังกัดพรรคเพื่อไทย จำนวน 19 คน พรรคก้าวไกล 14 คน พรรคประชาธิปัตย์ 9 คน พรรคไทยสร้างไทย 2 คน พรรคพลังประชารัฐ 2 คน กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 2 คน และผู้สมัครอิสระ 2 คน 

 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,402,948 คน
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2,673,696 คน 
 • ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.73
 • บัตรดี จำนวน 2,561,447 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.80
 • บัตรเสีย จำนวน 40,017 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.50
 • บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 72,227 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.70
 • เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 67.65
 • เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดคือ เขตดุสิต 45.82
 • ผลการนับคะแนนผู้ว่าฯ กทม. ปรากฏว่า หมายเลข 8 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. สังกัดอิสระ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 1,386,215 คะแนน 

 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ระบุให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising