×

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประกาศล็อกดาวน์สังขละบุรี ห้ามออกนอกบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
09.07.2021
  • LOADING...
Kanchanaburi

วันนี้ (9 กรกฎาคม) จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3284/2564 เรื่อง ปิดอำเภอสังขละบุรี และระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

 

โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ยังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบกับอำเภอสังขละบุรีที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนเมียนมา ทางด้านกิ่งอำเภอพญาตองซู ติดด่านพระเจดีย์สามองค์ มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง

 

จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ผู้ว่าฯ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

ข้อ 1 กำหนดปิดพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่บริเวณจุดตรวจจงอั่ว ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ เป็นต้นไป ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การส่งทางการแพทย์ และการขนส่งพัสดุภายในประเทศ ให้ขนถ่าย ณ จุดควบคุมการเข้า-ออกบริเวณหมวดการทางสังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564

 

ข้อ 2 ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นผู้ประกอบการที่ได้มีการทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขายและรับ-ส่งสินค้าล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564

 

ข้อ 3 ปิดสำนักงานทะเบียนอำเภอสังขละบุรีและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีทุกแห่ง (ยกเว้นการบริการแจ้งเกิดและแจ้งตาย) ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564

 

ข้อ 4 ปิดตลาดนัดในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ยกเว้นตลาดสดที่มีการเปิดเป็นประจำทุกวัน และให้งดจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบองค์พระเจดีย์สามองค์ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564

 

ข้อ 5 ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว เส้นทางหมวด 4 สายที่ 8203 เส้นทางกาญจนบุรี-สังขละบุรี-กาญจนบุรี ยกเว้นสายที่ 8203 ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ-กาญจนบุรี ยังคงอนุญาตให้เดินรถได้ตามปกติทั้งเที่ยวไปและกลับ

 

ข้อ 6 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถาน ให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข้อ 7 ห้ามผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

 

ภาพ: สังขละบุรี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising