×

‘JMT’ ระดมทุน 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มทุน 311.57 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 41.50 บาท หวังนำเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้าพอร์ตเพิ่ม

27.08.2021
  • LOADING...
JMT

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส หรือ JMT ระดมเงิน 10,000 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนอีก 311.57 ล้านหุ้น จัดสรรจำนวน 240.96 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 41.50 บาท โดยยังไม่ระบุสัดส่วนที่แน่นอน และหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือใช้รองรับการแจกวอร์แรนต์ JMT-W4 พร้อมใช้ปรับสิทธิ์วอร์แรนต์เดิม หวังนำเงินจัดซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเก็บเข้าพอร์ต และชำระหนี้เดิม โดยจะจัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

ด้านราคาหุ้นวันนี้ (27 สิงหาคม) เปิดตลาดในแดนลบ ที่ 42.25 บาท ลดลง 0.59% จากนั้นราคาปรับขึ้นในแดนบวก ล่าสุดอยู่ที่ 43 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 1.18%

 

JMT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 155,788,711.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 607,419,981.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 763,208,692.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 311,577,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 

แบ่งเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,963,856 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 41.50 บาท โดยอัตราส่วนจัดสรรยังมีความไม่แน่นอน

 

นอกจากนี้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 70,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (JMT-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร อัตรา 3.418 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย JMT-W4

 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 113,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W2, JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ที่มีการปรับสิทธิ์โดยการปรับราคาและการใช้สิทธิ์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิ์แปลงสภาพ JMT-W2 และ JMT-W3 ที่แน่นอนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ต่อไป

 

ทั้งนี้ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย JMT-W4 จำนวนไม่เกิน 70,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร 3.418 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย JMT-W4 ซึ่งมีอายุ 3 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิ์ที่ 1 หน่วย JMT-W4 ต่อ 1 หุ้น สามัญ มีราคาใช้สิทธิ์เท่ากับ 90 บาทต่อหุ้น

 

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 9 กันยายน 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

 

การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพในการสร้างผลตอบแทน (เช่น การจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) ที่คัดกรองปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของผู้กู้แล้ว) จำนวน 7,300 ล้านบาท ภายในปี 2564-2566 และเป็นเงินลงทุนหมุนเวียน และใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัท จำนวน 2,700 ล้านบาท ในปี 2564-2566

 

JMT ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 

 

  1. ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 
  2. ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินหรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 
  3. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ Spin off มาจาก JMART
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising