×

กระทรวงการคลังสั่งถอนใบอนุญาตทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล Zipmex มีผลตั้งแต่ 28 พ.ค. เหตุมีฐานะการเงินเสี่ยงทำความเสียหายแก่ลูกค้า

11.06.2024
  • LOADING...
Zipmex

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmexตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า และโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

สืบเนื่องจาก Zipmexซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า และโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

 

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Zipmexแก้ไขการดำเนินงาน แต่ Zipmexไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติสั่งการให้ Zipmexระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และแก้ไขการดำเนินงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งการให้ Zipmexคืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้า

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmexฝ่าฝืนไม่แก้ไขการดำเนินงานข้างต้นตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของZipmex และสั่งให้ Zipmexระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป และต้องดำเนินการโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้าภายใน 15 วัน หากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด Zipmexต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด 15 วันดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. รับทราบ

 

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmexยังคงฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของZipmex

 

รวมทั้งให้ Zipmexดำเนินการโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้า หากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืน Zipmexต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยให้ Zipmexรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. ทราบ

 

ทั้งนี้ Zipmexยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ โดยลูกค้าZipmex สามารถติดต่อเพื่อรับคืนทรัพย์สินผ่านช่องทางติดต่อของบริษัท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ‘ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส’ โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล [email protected] หรือ Facebook: สำนักงาน กลต. หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising