×

10 ธีมลงทุนสไตล์ ESG ที่ควรมีติดพอร์ต

22.12.2021
 • LOADING...
esg

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนแบบธีม หรือที่เราคุ้นหูกับคำว่า Thematic Fund มีให้เลือกลงทุนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนธีมเทคโนโลยี ธีมสุขภาพ หรือธีมพลังงานสะอาด หากนักลงทุนต้องการเกาะติดธีมการลงทุนเหล่านี้ที่เรียกได้ว่าเป็นเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่พร้อมรับมือกับ The Great Reset, Climate Change, โรคภัย หรือแม้แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ก็สามารถเลือกลงทุนได้ใน 10 ธีม ตามตัวอย่างหุ้นต่อไปนี้ 

 

 1. พลังงานสะอาด (Clean Energy) เช่น การลงทุนใน Boralex เป็นต้น
 2. การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เช่น การลงทุนใน NVIDIA และ Schneider Electric เป็นต้น
 3. การบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) เช่น การลงทุนใน Avery Dennison และ DS Smith เป็นต้น
 4. การขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) เช่น การลงทุนใน Autodesk และ Aptiv เป็นต้น
 5. การจัดการน้ำ (Water Management) เช่น การลงทุนใน Evoqua Water Technologies และ Xylem เป็นต้น
 6. การศึกษาและเทคโนโลยี (Knowledge & Technology) เช่น การลงทุนใน Microsoft, Adobe และ TSMC เป็นต้น
 7. ด้านสุขภาพ (Health) เช่น การลงทุนใน Humana และ Encompass Health เป็นต้น
 8. ความปลอดภัย (Safety) เช่น การลงทุนใน Progressive และ Shimadzu เป็นต้น
 9. การจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงินอย่างยั่งยืน (Sustainable property & Finance) เช่น การลงทุนใน AIA และ Marsh McLennan เป็นต้น
 10. การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life) เช่น การลงทุนใน Nintendo และ Nike เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม กองทุนประเภทนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดการกระจุกตัว อีกทั้งยังมีความผันผวนมากกว่ากองทุนทั่วไป ดังนั้นหากนักลงทุนต้องการให้พอร์ตลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืน ควรจะกระจายการลงทุนไปยังธีมการลงทุนต่างๆ ซึ่งอีกธีมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธีมการลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ ESG

 

การลงทุนแบบ ESG คือ การลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ E มาจากคำว่า Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ การที่บริษัทมีนโยบายและกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่วน S มาจากคำว่า Social (สังคม) คือ การที่บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และ G มาจากคำว่า Governance (ธรรมาภิบาล) คือ การที่บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส

 

ความยั่งยืนเป็นกระแสนิยมระดับโลก โดยจากปรากฏการณ์และความเสี่ยงในโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งนำไปสู่ภัยพิบัติ การขาดแคลนทรัพยากร ความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและทรัพยากรในสังคมที่นำไปสู่ความขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งการเอาเปรียบผู้บริโภค ทุจริต ฉ้อโกง และการคอร์รัปชัน ล้วนมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ การลงทุน และการใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแนวคิดในการพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development) จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกด้านการประกอบธุรกิจ การลงทุน รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้วย

 

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้น ESG และมีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงขอแนะนำกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCB Global Sustainable Equity Fund: SCBGEESG) ที่มีการคัดเลือกหุ้นเด่นจาก 10 ธีมการลงทุนอย่างยั่งยืนที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี กองทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนแบบยั่งยืน 

 

กองทุนนี้มีกลยุทธ์บริหารเชิงรุก (Active Management) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวก เน้นพอร์ตการลงทุนที่เป็น High-conviction ในบริษัทที่มีความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยหุ้นทั่วโลกประมาณ 50-70 ตัว รวมถึงโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อความโปร่งใสและวัดผลได้ 

 

กองทุนจะเฟ้นหาโอกาสในการลงทุนด้วย 10 ธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พลังงานสะอาด การขนส่ง การจัดการน้ำ การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต เป็นต้น อีกทั้งกองทุนยังหลีกเลี่ยงลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอย่างพลังงานฟอสซิล ก็คือ พลังงานน้ำมัน พลังงานถ่านหิน และพลังงานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการเลือกใช้พลังงานแบบดั้งเดิมเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก และนำไปสู่การเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่อสังคม เช่น แอลกอฮอล์ อาวุธ การพนัน และยาสูบ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 28.20% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.6% เทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI World NETR USD อยู่ที่ 19.3% และ 28.8% ตามลำดับ

 

อ้างอิง: Master fund’s website ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising