×

กกต. เคาะวันเลือกตั้งซ่อมแทนสิระ รับสมัคร 6-10 ม.ค. หย่อนบัตร 30 ม.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
03.01.2022
  • LOADING...
เลือกตั้งซ่อม

วันนี้ (3 มกราคม) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ได้ประชุมนัดพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง หลังมีพระราช​กฤษฎีกา​ (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคมนี้ เวลา 08.00-17.00 น. และให้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 6-10 มกราคม เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสถานที่รับสมัครคือสำนักงานเขตหลักสี่

 

ทั้งนี้ การส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งและกระบวนการสรรหาผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำหนดไว้ ผ่านกระบวนการสรรหาไพรมารีโหวต และหัวหน้าพรรคการเมืองต้องออกหนังสือรับรองผู้สมัคร

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คำนวณค่าใช้จ่ายนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท และจะต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง โดยสำนักงานได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising