×

รัฐออกมาตรการลดหย่อนภาษีช่วยคนไทย 32 จังหวัดประสบภัยพิบัติพายุ-น้ำท่วม

01.10.2019
  • LOADING...
มาตรการลดหย่อนภาษี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุดในวันนี้ (1 ตุลาคม) ครม. เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้จากภัยธรรมชาติดังกล่าวมีประชาชนได้รับผลกระทบ 419,988 ครัวเรือน โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 4,943 หลัง

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวมาจากกระทรวงการคลังเสนอเข้า ครม. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจะใช้ลดหย่อนตามค่าใช้จ่ายจริงรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท

 

2. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 จะใช้ลดหย่อนตามค่าใช้จ่ายจริงรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท

 

ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์ คือ

 

1. ทรัพย์สิน/รถ หรืออุปกรณ์ (สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ) ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่ทรัพย์สิน/รถอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 

2. คุณสมบัติของผู้ได้รับการลดหย่อนภาษี

                                                           

  • กรณีอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่น (เป็นคนอาศัยหรือใช้บ้านนั้นอยู่ก็ขอลดหย่อนได้)             
  • กรณีรถ ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่าเท่านั้น

 

3. กรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือรถ มากกว่าหนึ่งแห่งหรือคัน (ตามลำดับ) ให้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising