×

ปภ. ออกประกาศ 6 แขวง เขตลาดกระบัง กทม. เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน รับการเยียวยา

โดย THE STANDARD TEAM
16.09.2022
  • LOADING...
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วานนี้ (15 กันยายน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ออกประกาศเรื่องเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 แขวง ได้แก่ แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 

 

ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ อาศัยอำนาจตามข้อ 20(1) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising