×

ดีอีเอส เผยผลสำรวจ 6 เดือน รัฐบาลประยุทธ์คนติดตามทางทีวีมากสุด เชื่อมั่นทำงานปานกลาง ถูกใจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โดย THE STANDARD TEAM
07.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (7 เมษายน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีเอสอี) ได้รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน) สรุปได้ดังนี้ 

 

  1. การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ 77.4 ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล

 

  • แหล่งข้อมูลที่ติดตามมากที่สุดคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 95.5 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ร้อยละ 39.4 
  • ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 22.6 ไม่ได้ติดตาม โดยให้เหตุผลคือ ไม่สนใจ ไม่มีเวลา ไม่ว่าง 

 

  1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนรับทราบมากที่สุดคือ โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ โครงการชิมช้อปใช้ ร้อยละ 96.4

 

  1. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 41.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 45.0 

 

  • นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดคือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ร้อยละ 54.6 รองลงมาคือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 54.1

 

  1. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก-มากที่สุด ร้อยละ 39.1 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 45.1

 

  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาลในหลากหลายช่องผ่านอินเทอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ เร่งแก้ไขปัญหาของประเทศตามความต้องการของประชาชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories