×

‘โคลเวอร์ เพาเวอร์’ เคาะราคา IPO 3.90 บาท เปิดจอง 25-27 สิงหาคมนี้ ระดมทุน 1.24 พันล้านบาท ขยายกิจการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

23.08.2021
  • LOADING...
โคลเวอร์ เพาเวอร์

บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 3.90 บาทต่อหุ้น โดยจะเสนอขายในวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้ จากนั้นจะดำเนินการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET 

 

CV เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 320 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ กำหนดราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 3.90 บาท โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

 

​​ทั้งนี้ ราคา IPO หุ้นละ 3.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) เท่ากับ 32.5 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ (ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 156.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 1,280 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท (Fully Diluted Earnings per Share)

 

โดยการเสนอขายหุ้น IPO แบ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนประมาณ 240 ล้านหุ้น คิดเป็น 75% ของจำนวนหุ้น IPO, เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวนไม่เกิน 48 ล้านหุ้น คิดเป็น 15% และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนประมาณ 32 ล้านหุ้น คิดเป็น 10%  

 

มูลค่าการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 1,248 ล้านบาท CV จะใช้สำหรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ ใช้เงินประมาณ 110 ล้านบาท ใช้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 39.8 เมกะวัตต์ ใช้เงินประมาณ 450 ล้านบาท และใช้พัฒนาโครงการและ/หรือเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในไทยและต่างประเทศ จำนวน 180 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมกรรมการ 330 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจำนวน 125 ล้านบาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising