×

บริษัท ช ทวี ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย ขสมก. 1.5 พันล้าน กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสาร E-Ticket

06.09.2019
  • LOADING...
ขสมก

วันนี้ (6 ก.ย.) บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือฟ้องต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) โดยระบุว่า

 

ตามที่บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ทําสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจําทางจํานวน 2,600 คัน มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐขอยกเลิกการทําสัญญาฯ ดังกล่าว มูลค่าโครงการที่บอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท

 

โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญยื่นคําฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงานและค่าเช่าที่ควรได้รับแก่บริษัทฯ เป็นเงินจํานวน 1,556,074,766.36 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) (ราคาไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชําระแล้วเสร็จ และให้คืนหลักประกันสัญญา พร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ถ้ามีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories