×

ชาติไทยพัฒนาจัดประชุมใหญ่สามัญฯ วราวุธย้ำ เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อนโยบายที่แถลงต่อสภา ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม

โดย THE STANDARD TEAM
20.04.2024
  • LOADING...
พรรคชาติไทยพัฒนา

วันนี้ (20 เมษายน) วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2567 พรรคชาติไทยพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรค ผู้แทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน 

 

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และมาตรา 61 ที่กำหนดให้หัวหน้าพรรคต้องจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 

โดยพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีการปรับโครงสร้างแต่อย่างใด ที่ประชุมจะมีการประชุมสามัญตามระเบียบวาระ ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และเรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2566 ของพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

 

สำหรับวาระเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567, แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2568 ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560, แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2567 ส่วนวาระเรื่องพิจารณาจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2566 มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2566 ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

วราวุธกล่าวกับสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายพรรคในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะงานในภารกิจที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ผ่านฮอตไลน์ 1300 ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ, มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีวิกฤตได้อย่างทันท่วงที, เรื่องวิกฤตประชากรที่ประเทศไทยพบว่ามีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน แต่เด็กเกิดใหม่มีเพียง 5แสนคน, การเผชิญกับวิกฤตวัยแรงงานที่ขาดแคลน และประสบกับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำสมุดปกขาวพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา และกำลังจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57 โดยมีสาระสำคัญคือ ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย ประกอบด้วยนโยบาย 5×5 คือ 5 ด้าน 5 นโยบาย

 

วราวุธกล่าวว่า โครงการที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านมิติทางกฎหมายคือ ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งกฎหมายที่เร่งดำเนินการ 2 ฉบับเชื่อว่าจะสำเร็จภายในปีนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว, ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และยังมีโครงการนำร่องในการอัปสกิลพัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อจัดอบรมพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพร่วมกับฝ่ายนายจ้าง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการ 

 

นอกจากนี้หลายโครงการที่ทำไปแล้ว เช่น โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง เน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ในชุมชน หวังเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักในการทำงาน ต้องตรงจุด ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

วราวุธกล่าวต่อว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อพรรค ต่อสมาชิกพรรค และต่อประชาชน ตามนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ประกาศไว้ และขณะเดียวกันในฐานะหนึ่งในรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้ โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่ได้ประกาศไว้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยสวัสดิการโดยรัฐ อันถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายการเมืองต่อประเทศชาติและประชาชน

 

แนวทางการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ไม่ต่างกับอุดมการณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ข้อ 6 ที่ว่า มุ่งส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย 

 

และข้อ 7 ที่ว่า เชื่อมั่นในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสภายใต้จิตสำนึกสาธารณะ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม สิ่งที่เรากำลังทำนั้นล้วนสอดคล้องกับอุดมการณ์ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างยิ่งในการจะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

วราวุธกล่าวว่า การทำหน้าที่ในสภาของ สส. พรรคชาติไทยพัฒนา คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มี พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธาน, คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม, คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ 

 

นอกจากนี้กฎหมายที่สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมโหวต เช่น ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด, ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

 

ตนเชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนเรายังคงทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และทำอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ขอบคุณสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน หวังว่าทุกการขับเคลื่อนงานที่พวกเรากำลังทำอยู่จะได้รับแรงสนับสนุนทั้งกายและใจจากพวกเราทุกคน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising