×

กางไทม์ไลน์งบประมาณ 2563 เบิกจ่ายใช้ได้ตอนไหน

21.10.2019
  • LOADING...
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในวาระแรกไปแล้ว สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 17-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งยังมีขั้นตอนจากนี้อีกสองวาระ และต้องให้วุฒิสภาพิจารณาอีกชั้นหนึ่งด้วย 

 

โดยสภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างมาถึงสภาฯ หากไม่เสร็จภายในกำหนด ให้ถือว่าเห็นชอบเสนอต่อไปที่วุฒิสภา 

 

นี่คือไทม์ไลน์คาดการณ์กรอบการพิจารณางบงบประมาณ และห้วงเวลาที่กฎหมายนี้ผ่านสภาและได้ประกาศใช้บังคับเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้มีงบประมาณในการเบิกจ่าย

 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories