×

กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้น พ.ค. 63 เกินเป้า

โดย THE STANDARD TEAM
06.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (6 มิถุนายน) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนที่เหลือ ให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

 

โดยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2563) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้วจำนวน 2,259,423 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็น 70.61% สูงกว่าเป้าหมาย 1.28% (เป้าหมาย 69.33%) จำแนกเป็น

 

  1. รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) ใช้จ่ายแล้วจำนวน 338,861 ล้านบาท ของวงเงิน 574,153 ล้านบาท คิดเป็น 59.02% สูงกว่าเป้าหมาย 2.35% (เป้าหมาย 56.67%) 

 

  1. รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,914,994 ล้านบาท ของวงเงิน 2,603,028 ล้านบาท คิดเป็น 73.57% สูงกว่าเป้าหมาย 0.9% (เป้าหมาย 72.67%) สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้วจำนวน 257,615 ล้านบาท ของวงเงิน 259,019 ล้านบาท คิดเป็น 99.46%

 

โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้จะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โดยในส่วนของหน่วยงานของรัฐได้มีมาตรการให้ปฏิบัติงานที่บ้านและเหลื่อมเวลามาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กรมบัญชีกลางยังคงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ 

 

โดยมีทีมเร่งรัดติดตามทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่าผลการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินเป้าหมายที่กำหนด

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories